Hopp til hovedinnhold

Charts

Utforsk, analyser og kjør trendanalyser på tidsserier og kontekstualiserte P&ID-er med Charts og verktøy uten kode.

Du kan opprette og dele maldiagrammer med forhåndsvalgte tidsserier og beregninger som du kan gjenbruke når du eller kollegene dine feilsøker eller utfører rotårsaksanalyser.

tips

Hvis du vil visualisere alle dataene på ett arbeidsområde, velger du Open in Industrial Canvas på menyen Actions.

Opprett eller velg diagram

Slik oppretter du diagram eller velger eksisterende diagram du vil jobbe med:

 1. Naviger til Industrial tools > Charts.

 2. Velg + New chart for å starte et nytt diagram, eller velg et eksisterende diagram fra fanen My charts eller Public charts.

  På fanen My charts finner du diagrammene du har opprettet selv, og på fanen Public charts ser du diagrammene du eller en av kollegene dine har delt med alle i bedriften.

  tips

  Bruk et offentlig diagram til å eksperimentere og lære. Bare eieren av et offentlig diagram kan lagre endringer i det, så du kan ikke gjøre noe galt. Hvis du vil lagre endringer i et diagram du ikke selv eier, må du først lage en kopi av diagrammet med alternativet Duplicate på menyen Actions.

Arbeide med diagrammer

Bruk avsnittene nedenfor for å finne ut mer om hvordan du kan arbeide med diagrammene dine.

Legge til tidsserier

Slik legger du til tidsseriedata i diagrammet:

 1. I diagrammet velger dulegge til tidsserier og Add time series for å åpne et panel til venstre for diagrammet.

  • Bruk fanen Equipment tag for å søke etter taggen knyttet til tidsserien.

  • Bruk fanen Time series for å søke etter en bestemt tidsserie.

  Du kan også søke etter en ekstern ID for en tidsserie eller en tagg. Søk etter eksterne ID-er returnerer bare nøyaktige treff.

 2. Under diagrammet vises tidsserien du har lagt til.

  tips

  For hver tidsserie og beregning kan du utforske de ulike måten å angi enheter og finjustere datavisningen på. Du kan for eksempel prøve å justere tykkelsen og fargen på diagramlinjen. Bruk 🛈-knappen til å vise flere detaljer.

Om data-aggregering

Charts aggregerer data, det vil si slår flere datapunkter sammen til oppsummerte representasjoner for å gjøre dataene enklere å vise.

Aggregering utløses når diagrammet inneholder mer enn 100 000 datapunkter. Denne grensen sørger for at også svært store datasett representeres.

Aggregerte data visualiseres med skyggelegging som også viser minimums- og maksimumsverdiene til det aggregerte dataverdiområdet.

Til tross for aggregeringen kan du zoome inn på diagrammet for å vise individuelle datapunkter. Dette gir deg detaljerte analyser når det er nødvendig, selv i et stort datasett.

Visualisere datakvalitet i et diagram

Beta

Funksjonene som er beskrevet i dette avsnittet, er foreløpig i betaversjon.

Noen ganger kan datakvaliteten i en tidsserie være usikker eller dårlig, for eksempel hvis en sensor ikke sender data til CDF, eller lignende. Når du zoomer inn på aggregerte data for å vise individuelle datapunkter i diagrammet, vises diagramlinjen som skyggelagt hvis kvaliteten er Uncertain, og med et hull i diagrammet hvis kvaliteten anses som Bad. En X markerer start- og sluttpunktet for den dårlige datakvaliteten.

Angi verdier for datakvalitet

CDF aggregerer bare gode data. Usikre data behandles som standard som dårlige. Vi har dermed bare to brukseksempler:

 • (Hvis usikker + dårlig) > = 40 %, vises de som dårlige.
 • (Hvis usikker + dårlig) > = 15 % og < 40 %, vises de som usikre.

Legg til beregninger

Feilsøking og arbeid med rotårsaksanalyse krever ofte beregninger fra grunnleggende algebra til mer avanserte algoritmer. Du kan bruke beregninger på én eller flere tidsserier, og resultatene vises direkte i diagrammet.

Slik legger du til en ny beregning:

 1. I diagrammet velger du legge til tidsserier og Add calculation for å åpne et panel under diagrammet.

 2. Høyreklikk på arbeidsområdet i panelet, og legg til én eller flere inndatakilder.

  informasjon

  Automatic data alignment er som standard aktivert for alle beregninger. Hvis du vil bruke dine egne parametere for re-sampling og re-indeksering, slår du av Automatic data alignment og legger til funksjonsnodene for re-sampling eller re-indeksering manuelt i beregningen.

 3. Høyreklikk på arbeidsområdet for å legge til constants eller functions i beregningen. Velg 🛈 for å vise funksjonsdetaljene, eller hold musepekeren over parameterne for å få mer informasjon.

 4. Legg inn beregningene i riktig arbeidsordre, inkludert den siste Output-noden, for å fullføre beregningsgrafen, utløse kjøring av beregningen og vise resultatet på diagramplottet.

Hvis tidsserien, parameterne, konstantene eller tidsrammen endres, kjører Charts beregningen på nytt og oppdaterer resultatene.

tips

Du kan bruke én beregning som inndata i en ny beregning for å dele beregningen inn i separate trinn og vise resultatet fra hvert trinn.

Planlegg beregning

Opprett en tidsplan for beregningen, og lagre resultatet som en tidsserie i CDF. Du kan vise resultatene i verktøy som Power BI og Grafana. Du kan også overvåke den planlagte beregningen.

 1. I en beregning du nettopp har opprettet, velger du Lagre og Planlegg. I en eksisterende beregning velger du ikonet for Flere alternativer og deretter Lagre og Planlegg.
 2. Angi påloggingsinformasjonen for planleggingsjobben.
MERK

Påloggingsinformasjonen for CDF er den påloggingsinformasjonen du bruker når du logger på CDF.

CDF-klient-ID og -klienthemmelighet opprettes av den eksisterende identitetsleverandøren (IdP) din, ofte Microsoft Entra ID (tidligere Azure Active Directory). Kontakt CDF-administratoren eller den interne IT-avdelingen hvis du ikke vet klient-ID-en og klienthemmeligheten.

Påloggingsinformasjon for CDF kan utløpe og dermed føre til at de planlagte beregningene stopper. CDF-klient-ID og -klienthemmeligheten utløper ikke og gir en mer stabil ytelse.

 1. Velg Neste.
 2. Gi navn til tidsplanen, og velg de nødvendige verdiene.
 3. Velg Start tidsplan.

Hvis du vil stable, overlegge og sammenligne trender for tidsserier, kan du prøve å bruke klikk + dra eller hold musepeker over + rull for å justere og flytte hver diagramakse.

Velg tidsramme for å navigere mellom nåværende og historiske data, eller angi en bestemt dato og klokkeslett i kalenderen.

Bruk glidebryteren på verktøymenyen

 • for å se tidsserieverdier i diagrammet på et bestemt tidspunkt
 • for å sammenligne flere punkter i tid og finne trendendringer Velg glidebryteren, og klikk der du vil plassere den i diagrammet. Klikk på linjen for å fjerne den.
informasjon

Charts bruker den lokale tiden på datamaskinen som standardinnstilling.

Vurdere datakvalitet med dataprofilering

Bruk dataprofilering for å vurdere kvaliteten på en tidsserie og om den passer til formålet. Dataprofilering bruker verdiene i Industrial Data Science Library (InDSL) og definerer hull hvis tidsdeltaene avviker med mer enn 1,5 ganger det interkvartile området.

 1. Velg Data profiling ( ) i diagrammet, og deretter velger du tidsserien du vil vurdere, i rullegardinlisten Source.

 2. I panelet ser du plotthullene og kan veksle mellom visning av et boksplott og et histogram over tidsdeltaer eller tetthet.

Angi grenseverdier for loggdata

 1. I diagrammet velger du Thresholds ( ).

 2. I panelet angir du de nødvendige grenseverdiene for tidsserier og beregninger.

 3. I diagramplottet ser du om en tidsserie eller en beregning krysser noen grenser.

Legge til hendelser

Hendelser som en arbeidsordre eller en defekt avstengning kan inneholde viktig informasjon for å bidra til å analysere tidsserier.

Slik legger du til hendelser i et diagram:

 1. I diagrammet velger du Events.

 2. Bruk filtrene i panelet til å velge de relevante hendelsene.

  Du ser de matchende hendelsene i plottet for det gjeldende tidsintervallet.

Overvåke tidsserier

Opprett overvåkingsjobber for å motta varsler på e-post når en tidsserie oppfyller ett eller flere vilkår du har definert.

Opprette overvåkingsjobber

 1. I diagrammet velger du Monitoring.
 2. Gi navn til overvåkingsjobben, og velg Time series eller Scheduled calculation som du vil overvåke, i rullegardinlisten Source.
 3. Velg Threshold og Minimum duration for varselet.
TIPS

Varsler innenfor den valgte tidsrammen viser deg hvor mange varsler innstillingene ville ha utløst innenfor den aktive tidsrammen i diagrammet.

 1. Velg en mappe eller Type the folder name for å opprette mappen der du vil lagre varslene.

 2. Velg brukerne som skal motta e-postvarslene. Diagrammet må også være offentlig hvis du vil legge til andre abonnenter enn deg selv.

 3. Valgfritt: Åpne Advanced options, og angi påloggingsinformasjonen for overvåkingsjobben.

 4. Velg Start monitoring.

Rediger overvåkingsjobber

 1. Åpne panelet Monitoring for å vise de aktive overvåkingsjobbene. Bruk rullegardinlisten Show for å filtrere ut de aktive overvåkingsjobbene på tidsserier i All folders, Current chart eller overvåkingsjobbene du abonnerer på.
 2. Velg overvåkingsjobben du vil redigere. Velg More options > Edit.
 3. Rediger feltene.
 4. Velg Save.
tips

Velg en aktiv overvåkingsjobb for å utheve grenselinjen i det tilhørende diagrammet.

Abonnere på og løse varsler

Slik abonnerer du på varsler:

 1. Under Charts velger du Monitoring.
 2. Finn varselet du vil abonnerer på, og velg klokkeikonet 🔔.

Slik undersøker og løser du varsler:

 1. Under Charts velger du Monitoring.
 2. Velg varselet du vil undersøke, og velg History for å se aktive og løste varsler.
 3. Merk deg datoen og klokkeslettet for varselet og navnet på tidsserien for å finne hendelsen og undersøke årsaken til varselet.
 4. Når du vil løse varselet, velger du Active > Mark as resolved.
 5. Du kan også åpne e-posten for varselet og velge Investigate, så åpnes den relevante tidsserien i Charts.

Feilsøking

Hvis du ikke får til å legge til brukere slik at de mottar e-postvarsler, kan du kontakte den interne brukerstøtten eller CDF-administratoren for å kontrollere at brukerprofiler er aktivert for CDF-prosjektet.